Mời bạn thực hiện Khảo sát về việc triển khai giảng dạy E-Learning tại địa chỉ: 
Lưu ý:
- Việc đánh giá này thực hiện trên FOS và bạn thao tác như việc đánh giá năng lực giảng dạy của GV thường kỳ;
- Bạn chỉ đánh giá những môn học/giảng viên ĐÃ giảng dạy thông qua hệ thống E-Learning và qua ZOOM trong thời gian đầu học kỳ vừa qua;
- Thông báo thực hiện KS E-Learning và một số thông tin khác, SV xem tại daotao.hcmulaw.edu.vn